[fullwidth backgroundcolor=”” backgroundimage=”” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” backgroundattachment=”scroll” video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” bordersize=”0px” bordercolor=”” borderstyle=”” paddingtop=”20px” paddingbottom=”20px” paddingleft=”0px” paddingright=”0px” menu_anchor=”” equal_height_columns=”no” hundred_percent=”no” class=”” id=””][title size=”1″ content_align=”left” style_type=”single” sep_color=”” class=”” id=””]Handelsbetingelser til hjemmeside abonnement[/title][fusion_text]1. Generelt
Dette dokument indeholder de generelle betingelser for aftaleforhold mellem kunden og Digisite i forbindelse med produkter og ydelser. Digisite har ret til at ændre i betingelserne og sådanne ændringer vil blive meddelt på hjemmesiden. Såfremt kunden måtte ønske at opsige aftalen grundet væsentlige ændringer, kan dette ske som anført nedenfor.

2. Produktet
Digisite leverer et færdig opsat og online baseret hjemmeside CMS system.

3. Digisite’s ydelse
3.1 Digisite software tilbydes på en ”as is” basis, det vil sige som det til enhver tid fungerer.
3.2 Af hensyn til teknisk service og vedligeholdelse kan det forekomme, at kundens administrations adgang er lukket i op til få timer ad gangen. Servicevinduerne forekommer typisk 1 gang om måneden og placeres oftest uden for normal arbejdstid.
3.3 Digisite har tilladelse til at benytte kundens navn og logo alene for at identificere kunden som så i markedsføringsmateriale, i såvel elektronisk som papir form. Tilladelse hertil kan trækkes tilbage, dog skal dette meddeles skriftligt med 30 dages varsel.
3.4 Hverken Digisite eller internetudbyder kan gøres ansvarlig for hærværk, hacking eller nogen anden form for skade på hjemmeside systemet eller data.
3.5 Digisite fraskriver sig ethvert ansvar som følge af evt. fejl i Digisite’s leverede software, og et evt. erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige kundens indbetalte beløb til Digisite og aldrig udstrækkes til eventuelt følgeskader eller indirekte tab.
3.6 Digisite er ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold udenfor Digisite’s kontrol, herunder men ikke begrænset til regeringsforanstaltninger, naturforhold, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, oprør, krig, usædvanlige strømafbrydelser, kapacitetsmangler og flaskehalse, strejke og lockout blandt Digisite’s egne medarbejdere.

4. Betaling
4.1 Anførte og aftalte priser for brug af systemet samt andre ydelser er eksklusiv moms og andre statsafgifter.
4.2 Betalingstidspunktet fremgår af aftalen.
4.3 Betalingsfristen er 10 dage netto fra fakturadato med mindre andet er aftalt. Ved forsinket betaling påregnes et rykkergebyr på kr. 100,- samt morarente i overensstemmelse til rentelovens regler.
4.4 Priser fra Digisite i trykte eller elektroniske brochurer samt på internettet er alene af vejledende karakter.
4.5 Betaling foregår i enten perioder af 1, eller 12 mdr. ad gangen. Stoppes et abonnement midt i en periode af 12 mdr. tilbagebetales det for meget betalte.

5. Varighed af aftale
Aftalen er gensidigt uopsigelig i aftaleperioden, der er 6 måneder fra aftalens indgåelse. Abonnementet træder i kraft hurtigst muligt efter kundens accept. Drift og abonnement forlænges løbende hver måned, eller i perioder af 12 mdr. Opsigelse skal ske skriftligt, med et varsel på løbende måned + en måned. En opsigelse kan tidligst træde i kraft efter 6 mdr. fra abonnements start. Digisite sender altid bekræftelse på opsigelsen, hvilket fungerer som dokumentation for at abonnementet er opsagt. En opsigelse er således først endelig når en bekræftelse på opsigelsen er fremsendt. Digisite refunderer betalinger for drift samt abonnement ved abonnementer på 12 mdr. ad gangen, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode. (Dvs. hvis kunden har godt 4 mdr. tilbage af sin periode ved opsigelse d. 27. marts, vil kunden få tilbagebetalt de sidste 3 mdr. da perioden vil løbe den resterende del af måneden + 30 dage).

6. Hosting og data
Digisite hoster løsningen og data via hosting partner.

7. Misligholdelse
7.1 Hvis Kunden misligholder brugs- og licensbetingelserne, herunder betalingsvilkårene, er Digisite berettiget til at bringe aftalen til ophør uden varsel og uden refusion. Kunden er forpligtet til at betale samtlige forfaldne beløb samt et engangsbeløb svarende til den resterende del af aftaleperioden.

8. Afgørelse af tvister
8.1 Parterne er enige om, at der ved fortolkning af nærværende aftale anvendes dansk ret.
8.2 I tilfælde af retslig tvist mellem parterne, skal Sø & Handelsretten i København afgøre udfaldet.[/fusion_text][fusion_text]

Tilbage til priser

[/fusion_text][/fullwidth]